Stanovy

spolku ČINNÁ KOMPETENCE, z. s.

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: ČINNÁ KOMPETENCE, z.s. (dále jen spolek)
 2. Sídlem spolku je ul. Vítězná 320, 431 51 Klášterec nad Ohří
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky- spolek je místně příslušnou organizační jednotkou
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku

čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora a rozvoj nástroje Činné Kompetence k řešení v oblasti rozhodování

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Poskytování bezplatného poradenství a podpory i znevýhodněným osobám
 2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku
 3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, besedy)
 4. Realizace osvětové činnosti
 5. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze

čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby
 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů
 4. Členství zaniká
  1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení
  3. rozhodnutím o vyloučení
  4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě
  5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku
 5. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
  3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
 6. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku a svou činností naplňovat cíle spolku a minimálně jednou ročně se účastnit členské schůze
  2. platit členské příspěvky.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda.
 2. Nejvyšší orgán – výbor spolku

čl. VI

Statutární orgán – předseda

Statutárním orgánem spolku je předseda – funkční období předsedy je desetileté

čl. VII

Výbor spolku

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Výbor je tříčlenný.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do třiceti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 5. Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Funkční období výboru je pětileté.
 7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 8. Výbor
  1. volí předsedu spolku, schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru, schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
  2. konkretizuje činnost pro další období.
  3. stanovuje výši členských příspěvků vždy pro příslušný kalendářní rok.

čl. VIII

Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. 

 1. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.
 3. Spolek může zaniknout na návrh zakladatele a vlastníka nemovitosti, kde je sídlo spolku


Comments are closed.